Stanovy klubu

Stanovy Jezdeckého klubu Karlovy Vary – Stará Role o.s.I. Základní ustanovení1) Jezdecký klub (JK), je občanským sdružením s právní subjektivitou, sdružuje členy, kteří přijali společný název a společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

2) JK působí na území Karlových Varů, kde má svoje sídlo.

3) Sídlem JK jsou Karlovy Vary, kde působí pod adresou Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role o.s. , Počernická 119, 360 17 Karlovy Vary, která zároveň slouží k přijímání veškeré korespondence a písemností.II. Poslání a úkoly1) JK organizuje vlastní tělovýchovný a sportovní proces.

2) Za tímto účelem a podle podmínek a zásad těchto stanov plní zejména tyto úkoly:

a) vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci jezdeckého sportu a pro tuto činnost získává svoje členy.

b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů

c)pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti organizováním tréninků a soustředění a organizuje jezdecké soutěže podle pravidel jezdeckého sportu

d) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst mládeže

e) v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé aktivity kulturní a společenské

f) buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná jiná zařízení

g) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů

a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování majetku.

3) Při plnění svých hlavních úkolů JK spolupracuje s TJ a jinými sportovními kluby,ČSTV, Českou jezdeckou federací o.s. a dalšími společenskými organizacemi.

4) JK vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s úřady měst, jinými organizacemi, ale i jednotlivci.

5) JK má charakter nepolitické organizace, považuje za své právo podílet se na veřejném životě a to nejen v místě svého sídla.III. Členství, práva a povinnosti členů1) Členství v JK je řádné a mimořádné

2) Členem klubu se může stát každá osoba starší 18 let, která projeví aktivní zájem a podáním přihlášky se zaváže dodržovat stanovy a ostatní směrnice Jezdeckého klubu

3) Předškolní a školní mládež do věku 18 let může získat členství za stejných podmínek jako v článku III./2 stanov, jen za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce.

4) Členství vzniká, pokud výbor JK schválí podanou písemnou přihlášku a stanoví roční zkušební lhůtu (řádnému členovi), zásadně zaplacením zápisného a členského příspěvku podle stanov (u řádného člena) nebo členského příspěvku (u mimořádného člena). Ve zkušební době může jak výbor,tak člen zrušit členství, bez udání důvodu.

5) Osoba,která sice souhlasí, či sympatizuje s posláním a úkoly JK, ale z různých důvodů nemůže, či nehodlá se pravidelně a aktivně podílet na sportovní a tělovýchovné činnosti, může na základě přihlášky získat mimořádné členství, které schvaluje výbor JK. Mimořádný člen nemá práva a povinnosti řádného člena (nemá právo volit a být volen).

6) Základní práva řádných členů jsou:

a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního,tělovýchovného,

kulturního a společenského života, a to za podmínek těchto stanov a v případě účasti

v soutěžích, za podmínek pravidel jezdeckého sportu

b) podílet se na všech výhodách, které z členství v JK vyplývají

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů JK

d) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření JK

e) účastnit se jednání orgánu JK, jedná-li se o jeho činnost, chování, připomínky a návrhy základních povinností

f) volit a být volen od 18 let věku do všech orgánů v rámci JK a hlasovat na členské

schůzi, avšak až po uplynutí zkušební doby.

7) Základní povinnosti řádného člena:

a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a přijatých usnesení – rozhodnutí orgánů JK

b) dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu

a důstojnost mezi členy JK

c) iniciativně se podílet na práci a činnosti JK a řádně a svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl zvolen

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží JK k zabezpečení činnosti

a usilovat o dobré jméno JK na veřejnosti a při jezdeckých soutěžích

e) řádně a včas platit veškeré finanční částky související s jeho členstvím v JK

f) podle pokynů provádět a účastnit se aktivit JK, jako je příprava a pořádání

jezdeckých soutěží, ošetřování koní a úklid dle rozpisu nebo jiné aktivity, podle plánu

činností.

g) výbor má právo přeřadit člena ( včetně jezdících a majitelů koní), který není

aktivní po dobu půl roku, do členů mimořádných.

8) Řádné členství zaniká:

a) zrušením –vystoupením ze strany člena

b) zrušením členství ve zkušební době ze strany člena nebo výboru JK

c) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

d) vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné se stanovami JK

e) úmrtím člena, respektive zánikem JK

f) přeřazením do mimořádných členů, na základě rozhodnutí výboru JK

( čl.III,ods.7 g)

9) Mimořádné členství zaniká na základě rozhodnutí výboru JK (při nedodržení stanovených podmínek) a rozhodnutí mimořádného člena. Případné oboustranné

vyrovnání pohledávek tímto rozhodnutím není dotčeno.

IV. Členské a klubové příspěvky, poplatky1. Členské příspěvky1) Členské příspěvky a zápisné jsou základním projevem příslušnosti člena k JK a představují nedílnou součást finančních příjmů.

2) Členské příspěvky a zápisné stanoví výbor JK a jsou závazné pro všechny členy

a to s přihlédnutím k věku a sociálním podmínkám členů, podle následujících kritérií:

a) řádní členové –žáci, studenti, důchodci a osoby na mateřské dovolené

b) ostatní řádní členové

c) mimořádní členové

3) Každý člen je povinen zaplatit roční členský příspěvek do posledního dne měsíce

února běžného roku, jinak se vystavuje nebezpečí vyškrtnutí, pokud tak neučiní.

4) Vyškrtnutí musí předcházet upozornění z strany výboru. Člen tímto pozbývá všech svých práv a povinností. Případné oboustranné vyrovnání pohledávek tímto rozhodnutím není dotčeno (člen vůči JK nebo JK vůči členovi).

5) Vybírání členských příspěvků a zápisného zajišťuje výbor JK a vede přehled stavu

řádných a mimořádných členů.

2. Klubové příspěvky1) Výši klubových příspěvků na jednoho člena stanovuje výbor JK. Při určování výše

klubových příspěvků postupuje výbor podle schválených pravidel, s jejich zněním

musí seznámit členy nejméně 1 měsíc předem.

2) O periodicitě klubových příspěvků rozhoduje výbor JK, který zajišťuje jejich výběr.

3) Pokud člen nezaplatí klubové příspěvky řádně a včas, je právem výboru takovému

členovi znemožnit účast na sportovních aktivitách, na využívání výhod plynoucích z jeho

členství, eventuelně člena vyškrtnout pro neplnění základních povinností. Případné vyrovnání pohledávek tímto rozhodnutím není dotčeno.

4) Klubové příspěvky jsou výlučným příjmem JK a jsou součástí jeho rozpočtu.

5) Mimořádní členové platí klubové příspěvky, jejichž výši určuje výbor JK.

3. Poplatky1) Výbor JK je oprávněn určit svým členům poplatky spojené výlučně s užíváním částí

majetku JK, jako např. samostatné šatnové skříňky, šatny, klubovny nebo s používáním

výcvikových prostorů, boxů pro ustájení koní,, překážkového materiálu a podobně. Stanovený poplatek motivuje člena k hospodárnému zacházení s takovým majetkem JK.

2) Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod,

které byly se zaplacením tohoto poplatku spojeny, s možností člena vyškrtnout pro neplnění základních povinností (oboustranné vyrovnání pohledávek není dotčeno).

3) Vybrané poplatky jsou zásadně součástí rozpočtu JK, lze je však použít k údržbě,

modernizaci, či rekonstrukci užívaného majetku JK a pozemků.V. Disciplinární opatření1) Za porušení stanov, vnitřních směrnic, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí na soutěžích nebo akcích JK mohou být jednotlivcům, jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty.

2) V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:

důtka, peněžní pokuta, zákaz výkonu funkce, zákaz závodní činnosti, vyloučení

3) Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho provinění

a takový orgán má povinnost zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho provinění a takový orgán má povinnost mu toto umožnit a je povinnen objektivně a spravedlivě rozhodnout. V případě, že byl člen pozván a na jednání se bez omluvy nedostavil, sdělí orgán písemně členu rozhodnutí, týkající se jeho provinění.

4) Disciplinárním orgánem 1. stupně je výbor JK.

5) Proti rozhodnutí JK je odvolacím orgánem členská schůze. V disciplinárním řízení

platí zásadně dvou instanční postup, přičemž rozhodnutí členské schůze je konečné

a nelze se proti němu odvolat. Do konečného vyřízení k odvolání člena, je však člen

povinen podrobit se rozhodnutí výboru, při vyloučení je zbaven práv člena.VI. Orgány jezdeckého klubu1) Členové JK přímo nebo nepřímo vytvářejí svoje orgány:

a) členská schůze JK

b) výbor JK

c) kontrolní komise

d) rada cvičitelů, trenérů a majitelů koní( z titulu svého postavení jsou členové rady)

2) Nejvyšším orgánem JK je členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové JK, která se schází nejméně 1x za rok. Pokud o její svolání požádá předseda, výbor JK, kontrolní

komise nebo také 1/6 všech členů starších 18 let, musí být svolána výborem JK nejpozději do 40 dnů od takového podmětu.

3) V pravomoci členské schůze jsou všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách JK,

zejména:

a) o rozhodnutí o změně názvu a symboliky JK

b) stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti

c) schvalování stanov JK a jejich změn

d) na základě hlasování změna vnitřních směrnic, které zpracoval a předložil

výbor JK

e) schvalování plánu činnosti a rozpočtu JK

f) volba a odvolávání výboru JK a kontrolní komise JK

g) schvalování a projednávání zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a zprávy kontrolní komise, které jsou předkládány volenými orgány na členské schůzi

h) schvaluje přijetí řádného člena (po uplynutí zkušební doby) a jeho vyloučení

(přeřazení),pokud se odvolal proti rozhodnutí výboru JK

i) rozhodnutí o zrušení nebo zániku JK, včetně stanovení zásad o způsobu vypořádání majetku JK4) Výbor JK koordinuje, zajišťuje a řídí činnost mezi zasedáními členské schůze JK

a při své práci se řídí schválenými stanovami, vnitřními směrnicemi, případně jinými zákonnými předpisy, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu JK

a v jeho mezích může činit příslušná rozhodnutí. Výbor je minimálně 5ti členný, v čele

výboru JK stojí předseda, který výbor svolává minimálně 1x za měsíc, přičemž odpovídá

za organizaci práce výboru JK.

5)Výbor plní zejména tyto úkoly:

a) připravuje zprávy, informace a návrhy k plánu činnosti a rozpočtu pro členskou schůzi, JK a pro kontrolní komisi

b) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu JK a přijímá

rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze JK, kterou má právo svolat

c) schvaluje a vydává vnitřní směrnice pro činnost, na základě plánu činnosti a rozpočtu JK

d) vede členy k co nejúčelnějšímu využívání přidělených nebo svěřených finančních a materiálních prostředků, které JK získal

e) projednává případné změny rozpočtu a účelné využití prostředků, které JK získal nad rámec očekávaných příjmů

f) zajišťuje zpracování přehledů, hlášení a statistických údajů, v rámci platných zákonů a přijatých směrnic tělovýchovných orgánů

g) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny, tělovýchovných funkcionářů,

výkonnostních sportovců a sleduje úroveň sportovních výsledků

h) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi,

sdruženími, podniky i jednotlivci

i) zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovného zařízení

a zařízení sloužícího k zajištění úkolů JK a zajišťuje pomocí organizačního týmu jezdecké soutěže a mistrovství, které byly JK přiděleny

j) na základě vyjádření cvičitelů, trenérů a majitelů koní, se zabývá připomínkami k činnosti JK

k) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů JK a účetních dokladů

l) schvaluje mezinárodní sportovní styk

m) rozhoduje o výši členských a klubových příspěvků, zápisného a poplatcích

členů JK

n) k zajištění všech úkolů, které překračují rámec dobrovolného výkonu funkce,

může výbor schválit odměnu ( mzdu) pro funkcionáře, který tyto úkoly zajišťuje

o) vede účetní a operativní evidenci majetku JK, zajišťuje účetní evidenci o hospodaření, v návaznosti na plán činnosti. Zajišťuje pokladní činnost a vedení účtu

u peněžního ústavu

p) zajišťuje pojištění majetku

q) rozhoduje o vyloučení a vyškrtnutí člena JK, pokud neplní povinnosti dané stanovami a ostatními směrnicemi JK, při neaktivním přístupu o přeřazení do mimořádných členů

8) Rada cvičitelů, trenérů a majitelů koní je trvalým nevoleným orgánem JK, v jejíž činnosti převládá iniciativní a poradní činnost vůči výboru JK.

9) Kontrolní komise je 3 členným orgánem, který volí členská schůze JK, pro provádění kontroly všech ekonomických a právních operací, uskutečňovaných v rámci JK.

Ze svého středu si volí předsedu, který komisi svolává a činnost komise řídí:

a) je oprávněna kontrolovat všechny funkcionáře, pracovníky a členy JK,

kteří přijímají finanční nebo i jiná plnění, v souvislosti s činností JK

b) každý je povinen na vyžádání KK, jí poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné

vyjádření a předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má

k dispozici, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost, pro účely úspěšného výsledku kontroly

c) kontrola je prováděna dle schváleného plánu, může být provedena i namátkově,

nejméně dvěma členy zvolené kontrolní komise, z níž jeden je zpravidla předsedou kontrolní komise

d) s výsledky kontroly seznamuje kontrolní komise především výbor JK, celkovou

zprávu připravuje pro členskou schůzi JK. KK je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření, pokud zjistila nedostatky

e) kontrolní komise má právo navrhnout výboru JK svolat členskou schůziVII. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení1)Volba všech orgánů JK se provádí hlasováním, o jehož způsobu rozhoduje volící

orgán, který volbu provádí a schvaluje volební řád.

2)Volební období je zpravidla 2-leté, pokud volící orgán nerozhodne jinak, nemůže však být delší než 4 roky.

3) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů těchto členů.

4) Vyšší počet členů orgánu určuje před konáním volby volící orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvoleného orgánu.

5) Vyžádá-li si to mimořádná situace, může být orgán doplněn kooptací maximálně do výše jedné třetiny původních členů a to pouze do doby konání členské schůze JK.

6) Členové orgánu, kteří ztratili důvěru členů nebo se provinili a porušili závažným způsobem stanovy JK a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být odvoláni na návrh orgánu, jehož jsou členy. Právo odvolat člena orgánu má vždy jen

členská schůze JK.

7) Zvolené orgány podávají zprávy o své činnosti na členské schůzi JK.

8)Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou,

z přítomné nadpoloviční většiny členů orgánu. V případě usnesení o zániku JK a vypořádání jeho majetku, je nutný souhlas tří pětin členů starších 18 let na členské schůzi JK.

9) Hlasuje-li se o přijetí usnesení, či návrhu ve výboru JK, pak předseda výboru má právo hlasovat jako poslední.

10) Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu a naopak,

ledaže po takové volbě rezignuje z jedné z neslučitelných funkcí.

11) Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu. Tyto zápisy se uchovávají po dobu pěti let.

12) V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu, musí orgán rozhodnout, kdo bude po dobu nepřítomnosti předsedu zastupovat.VIII. Právní postavení a majetek JK1) JK je samostatným občanským sdružením s právní subjektivitou, JK může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.

2) Jménem JK jedná výbor a to zpravidla prostřednictvím předsedy JK nebo tajemníka,

či dalších členů výboru JK.

3) Je-li pro právní úkon předepsána právním řádem ČR písemná forma (smlouvy všeho

druhu, ap.), pak její platnost vyžaduje nejméně dvou podpisů výboru JK, z nichž jeden je zpravidla předseda nebo tajemník.

4) Přijímání do pracovního poměru, včetně odměňování pracovníků a funkcionářů,

schvaluje zásadně výbor JK, který se řídí ustanoveními Zákoníku práce.

5) Majetek JK tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

Zdrojem majetku jsou:

a) zápisné a členské příspěvky, klubové příspěvky a poplatky členů JK

b) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně – výchovné činnosti

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d) příspěvky – dotace ČJF o.s., k zajištění mistrovských soutěží

e) příspěvky – dotace sportovních organizací, města, regionu, kraje, na údržbu TVZ

f) příspěvky a podpora jiných organizací a jednotlivců

g) dary

h) jiné příjmy

6) Hospodaření JK:

k zabezpečení pravidelných pokladních operací a hotovostního platebního styku, je výbor JK oprávněn zřídit pouze jedno platební místo – pokladnu JK a jeden běžný účet u peněžního ústavu v ČR.

7) Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmů svých

členů, uzavírá výbor JK pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.IX. Ustanovení přechodná a závěrečná1)JK vznikl jako právnická osoba ,na základě schválení stanov na členské schůzi JK, dne 15.1. 1991, písemného souhlasu TJ Stará Role, kde byl začleněn jako Jezdecký oddíl TJ Stará Role u MV ČR pod číslem VSC / 1-9659/92-R

2) Tato změna stanov byla schválena na ČS 7.11.2009 a vzata na vědomí u MV ČR, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb..

3) V rámci JK pro účely evidence členství každého člena platí zásady vydané v rámci sportovních organizací – ČSTV a ČJF o.s., včetně používání osobních dat.

4) Členové JK, mající speciální oprávnění, jako např. trenéři, cvičitelé, rozhodčí, stavitelé parkurů i profesionální sportovci, se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do Asociací, či jiných sdružení a to bez vlivu na jejich členství v JK.

5) Člen JK – aktivní sportovec, který jednostranně zruší členství, aby nastoupil zahraniční angažmá, byť se souhlasem kterékoliv jiné organizace, je povinen uhradit JK veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci JK. Výbor JK je oprávněn od tohoto vyrovnání ustoupit, pokud se takový člen jinou vhodnou formou se svými závazky vůči JK vypořádal.

6) O přihlášení se do ČSTV – Sportovní unie ap. rozhoduje výbor JK, který do jeho orgánů vysílá své zástupce, pokud je to nutné nebo žádoucí.. S orgány ČSTV spolupracuje výbor JK především formou jednání a předkládání svých rozpočtů a výsledků hospodaření, statistických hlášení o počtu členské základny a to za účelem projednání různých forem pomoci, včetně poskytování příspěvků a dotací k zajištění činnosti a na údržbu tělovýchovného zařízení.

7) Výbor JK dále spolupracuje s Asociací tělovýchovných jednot, v rámci ČR a s ČJF o.s., kam dle požadavků vysílá své zástupce. Na základě své přihlášky získává svoje zastoupení a oprávnění podílet se na jejich činnosti. Stanovy Jezdeckého klubu Karlovy Vary – Stará Role o.s.I. Základní ustanovení1) Jezdecký klub (JK), je občanským sdružením s právní subjektivitou, sdružuje členy, kteří přijali společný název a společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

2) JK působí na území Karlových Varů, kde má svoje sídlo.

3) Sídlem JK jsou Karlovy Vary, kde působí pod adresou Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role o.s. , Počernická 119, 360 17 Karlovy Vary, která zároveň slouží k přijímání veškeré korespondence a písemností.II. Poslání a úkoly1) JK organizuje vlastní tělovýchovný a sportovní proces.

2) Za tímto účelem a podle podmínek a zásad těchto stanov plní zejména tyto úkoly:

a) vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci jezdeckého sportu a pro tuto činnost získává svoje členy.

b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů

c)pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti organizováním tréninků a soustředění a organizuje jezdecké soutěže podle pravidel jezdeckého sportu

d) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst mládeže

e) v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé aktivity kulturní a společenské

f) buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná jiná zařízení

g) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů

a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování majetku.

3) Při plnění svých hlavních úkolů JK spolupracuje s TJ a jinými sportovními kluby,ČSTV, Českou jezdeckou federací o.s. a dalšími společenskými organizacemi.

4) JK vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s úřady měst, jinými organizacemi, ale i jednotlivci.

5) JK má charakter nepolitické organizace, považuje za své právo podílet se na veřejném životě a to nejen v místě svého sídla.III. Členství, práva a povinnosti členů1) Členství v JK je řádné a mimořádné

2) Členem klubu se může stát každá osoba starší 18 let, která projeví aktivní zájem a podáním přihlášky se zaváže dodržovat stanovy a ostatní směrnice Jezdeckého klubu

3) Předškolní a školní mládež do věku 18 let může získat členství za stejných podmínek jako v článku III./2 stanov, jen za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce.

4) Členství vzniká, pokud výbor JK schválí podanou písemnou přihlášku a stanoví roční zkušební lhůtu (řádnému členovi), zásadně zaplacením zápisného a členského příspěvku podle stanov (u řádného člena) nebo členského příspěvku (u mimořádného člena). Ve zkušební době může jak výbor,tak člen zrušit členství, bez udání důvodu.

5) Osoba,která sice souhlasí, či sympatizuje s posláním a úkoly JK, ale z různých důvodů nemůže, či nehodlá se pravidelně a aktivně podílet na sportovní a tělovýchovné činnosti, může na základě přihlášky získat mimořádné členství, které schvaluje výbor JK. Mimořádný člen nemá práva a povinnosti řádného člena (nemá právo volit a být volen).

6) Základní práva řádných členů jsou:

a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního,tělovýchovného,

kulturního a společenského života, a to za podmínek těchto stanov a v případě účasti

v soutěžích, za podmínek pravidel jezdeckého sportu

b) podílet se na všech výhodách, které z členství v JK vyplývají

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů JK

d) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření JK

e) účastnit se jednání orgánu JK, jedná-li se o jeho činnost, chování, připomínky a návrhy základních povinností

f) volit a být volen od 18 let věku do všech orgánů v rámci JK a hlasovat na členské

schůzi, avšak až po uplynutí zkušební doby.

7) Základní povinnosti řádného člena:

a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a přijatých usnesení – rozhodnutí orgánů JK

b) dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu

a důstojnost mezi členy JK

c) iniciativně se podílet na práci a činnosti JK a řádně a svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl zvolen

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží JK k zabezpečení činnosti

a usilovat o dobré jméno JK na veřejnosti a při jezdeckých soutěžích

e) řádně a včas platit veškeré finanční částky související s jeho členstvím v JK

f) podle pokynů provádět a účastnit se aktivit JK, jako je příprava a pořádání

jezdeckých soutěží, ošetřování koní a úklid dle rozpisu nebo jiné aktivity, podle plánu

činností.

g) výbor má právo přeřadit člena ( včetně jezdících a majitelů koní), který není

aktivní po dobu půl roku, do členů mimořádných.

8) Řádné členství zaniká:

a) zrušením –vystoupením ze strany člena

b) zrušením členství ve zkušební době ze strany člena nebo výboru JK

c) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

d) vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné se stanovami JK

e) úmrtím člena, respektive zánikem JK

f) přeřazením do mimořádných členů, na základě rozhodnutí výboru JK

( čl.III,ods.7 g)

9) Mimořádné členství zaniká na základě rozhodnutí výboru JK (při nedodržení stanovených podmínek) a rozhodnutí mimořádného člena. Případné oboustranné

vyrovnání pohledávek tímto rozhodnutím není dotčeno.

IV. Členské a klubové příspěvky, poplatky1. Členské příspěvky1) Členské příspěvky a zápisné jsou základním projevem příslušnosti člena k JK a představují nedílnou součást finančních příjmů.

2) Členské příspěvky a zápisné stanoví výbor JK a jsou závazné pro všechny členy

a to s přihlédnutím k věku a sociálním podmínkám členů, podle následujících kritérií:

a) řádní členové –žáci, studenti, důchodci a osoby na mateřské dovolené

b) ostatní řádní členové

c) mimořádní členové

3) Každý člen je povinen zaplatit roční členský příspěvek do posledního dne měsíce

února běžného roku, jinak se vystavuje nebezpečí vyškrtnutí, pokud tak neučiní.

4) Vyškrtnutí musí předcházet upozornění z strany výboru. Člen tímto pozbývá všech svých práv a povinností. Případné oboustranné vyrovnání pohledávek tímto rozhodnutím není dotčeno (člen vůči JK nebo JK vůči členovi).

5) Vybírání členských příspěvků a zápisného zajišťuje výbor JK a vede přehled stavu

řádných a mimořádných členů.

2. Klubové příspěvky1) Výši klubových příspěvků na jednoho člena stanovuje výbor JK. Při určování výše

klubových příspěvků postupuje výbor podle schválených pravidel, s jejich zněním

musí seznámit členy nejméně 1 měsíc předem.

2) O periodicitě klubových příspěvků rozhoduje výbor JK, který zajišťuje jejich výběr.

3) Pokud člen nezaplatí klubové příspěvky řádně a včas, je právem výboru takovému

členovi znemožnit účast na sportovních aktivitách, na využívání výhod plynoucích z jeho

členství, eventuelně člena vyškrtnout pro neplnění základních povinností. Případné vyrovnání pohledávek tímto rozhodnutím není dotčeno.

4) Klubové příspěvky jsou výlučným příjmem JK a jsou součástí jeho rozpočtu.

5) Mimořádní členové platí klubové příspěvky, jejichž výši určuje výbor JK.

3. Poplatky1) Výbor JK je oprávněn určit svým členům poplatky spojené výlučně s užíváním částí

majetku JK, jako např. samostatné šatnové skříňky, šatny, klubovny nebo s používáním

výcvikových prostorů, boxů pro ustájení koní,, překážkového materiálu a podobně. Stanovený poplatek motivuje člena k hospodárnému zacházení s takovým majetkem JK.

2) Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod,

které byly se zaplacením tohoto poplatku spojeny, s možností člena vyškrtnout pro neplnění základních povinností (oboustranné vyrovnání pohledávek není dotčeno).

3) Vybrané poplatky jsou zásadně součástí rozpočtu JK, lze je však použít k údržbě,

modernizaci, či rekonstrukci užívaného majetku JK a pozemků.V. Disciplinární opatření1) Za porušení stanov, vnitřních směrnic, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí na soutěžích nebo akcích JK mohou být jednotlivcům, jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty.

2) V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:

důtka, peněžní pokuta, zákaz výkonu funkce, zákaz závodní činnosti, vyloučení

3) Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho provinění

a takový orgán má povinnost zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho provinění a takový orgán má povinnost mu toto umožnit a je povinnen objektivně a spravedlivě rozhodnout. V případě, že byl člen pozván a na jednání se bez omluvy nedostavil, sdělí orgán písemně členu rozhodnutí, týkající se jeho provinění.

4) Disciplinárním orgánem 1. stupně je výbor JK.

5) Proti rozhodnutí JK je odvolacím orgánem členská schůze. V disciplinárním řízení

platí zásadně dvou instanční postup, přičemž rozhodnutí členské schůze je konečné

a nelze se proti němu odvolat. Do konečného vyřízení k odvolání člena, je však člen

povinen podrobit se rozhodnutí výboru, při vyloučení je zbaven práv člena.VI. Orgány jezdeckého klubu1) Členové JK přímo nebo nepřímo vytvářejí svoje orgány:

a) členská schůze JK

b) výbor JK

c) kontrolní komise

d) rada cvičitelů, trenérů a majitelů koní( z titulu svého postavení jsou členové rady)

2) Nejvyšším orgánem JK je členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové JK, která se schází nejméně 1x za rok. Pokud o její svolání požádá předseda, výbor JK, kontrolní

komise nebo také 1/6 všech členů starších 18 let, musí být svolána výborem JK nejpozději do 40 dnů od takového podmětu.

3) V pravomoci členské schůze jsou všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách JK,

zejména:

a) o rozhodnutí o změně názvu a symboliky JK

b) stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti

c) schvalování stanov JK a jejich změn

d) na základě hlasování změna vnitřních směrnic, které zpracoval a předložil

výbor JK

e) schvalování plánu činnosti a rozpočtu JK

f) volba a odvolávání výboru JK a kontrolní komise JK

g) schvalování a projednávání zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a zprávy kontrolní komise, které jsou předkládány volenými orgány na členské schůzi

h) schvaluje přijetí řádného člena (po uplynutí zkušební doby) a jeho vyloučení

(přeřazení),pokud se odvolal proti rozhodnutí výboru JK

i) rozhodnutí o zrušení nebo zániku JK, včetně stanovení zásad o způsobu vypořádání majetku JK4) Výbor JK koordinuje, zajišťuje a řídí činnost mezi zasedáními členské schůze JK

a při své práci se řídí schválenými stanovami, vnitřními směrnicemi, případně jinými zákonnými předpisy, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu JK

a v jeho mezích může činit příslušná rozhodnutí. Výbor je minimálně 5ti členný, v čele

výboru JK stojí předseda, který výbor svolává minimálně 1x za měsíc, přičemž odpovídá

za organizaci práce výboru JK.

5)Výbor plní zejména tyto úkoly:

a) připravuje zprávy, informace a návrhy k plánu činnosti a rozpočtu pro členskou schůzi, JK a pro kontrolní komisi

b) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu JK a přijímá

rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze JK, kterou má právo svolat

c) schvaluje a vydává vnitřní směrnice pro činnost, na základě plánu činnosti a rozpočtu JK

d) vede členy k co nejúčelnějšímu využívání přidělených nebo svěřených finančních a materiálních prostředků, které JK získal

e) projednává případné změny rozpočtu a účelné využití prostředků, které JK získal nad rámec očekávaných příjmů

f) zajišťuje zpracování přehledů, hlášení a statistických údajů, v rámci platných zákonů a přijatých směrnic tělovýchovných orgánů

g) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny, tělovýchovných funkcionářů,

výkonnostních sportovců a sleduje úroveň sportovních výsledků

h) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi,

sdruženími, podniky i jednotlivci

i) zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovného zařízení

a zařízení sloužícího k zajištění úkolů JK a zajišťuje pomocí organizačního týmu jezdecké soutěže a mistrovství, které byly JK přiděleny

j) na základě vyjádření cvičitelů, trenérů a majitelů koní, se zabývá připomínkami k činnosti JK

k) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů JK a účetních dokladů

l) schvaluje mezinárodní sportovní styk

m) rozhoduje o výši členských a klubových příspěvků, zápisného a poplatcích

členů JK

n) k zajištění všech úkolů, které překračují rámec dobrovolného výkonu funkce,

může výbor schválit odměnu ( mzdu) pro funkcionáře, který tyto úkoly zajišťuje

o) vede účetní a operativní evidenci majetku JK, zajišťuje účetní evidenci o hospodaření, v návaznosti na plán činnosti. Zajišťuje pokladní činnost a vedení účtu

u peněžního ústavu

p) zajišťuje pojištění majetku

q) rozhoduje o vyloučení a vyškrtnutí člena JK, pokud neplní povinnosti dané stanovami a ostatními směrnicemi JK, při neaktivním přístupu o přeřazení do mimořádných členů

8) Rada cvičitelů, trenérů a majitelů koní je trvalým nevoleným orgánem JK, v jejíž činnosti převládá iniciativní a poradní činnost vůči výboru JK.

9) Kontrolní komise je 3 členným orgánem, který volí členská schůze JK, pro provádění kontroly všech ekonomických a právních operací, uskutečňovaných v rámci JK.

Ze svého středu si volí předsedu, který komisi svolává a činnost komise řídí:

a) je oprávněna kontrolovat všechny funkcionáře, pracovníky a členy JK,

kteří přijímají finanční nebo i jiná plnění, v souvislosti s činností JK

b) každý je povinen na vyžádání KK, jí poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné

vyjádření a předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má

k dispozici, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost, pro účely úspěšného výsledku kontroly

c) kontrola je prováděna dle schváleného plánu, může být provedena i namátkově,

nejméně dvěma členy zvolené kontrolní komise, z níž jeden je zpravidla předsedou kontrolní komise

d) s výsledky kontroly seznamuje kontrolní komise především výbor JK, celkovou

zprávu připravuje pro členskou schůzi JK. KK je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření, pokud zjistila nedostatky

e) kontrolní komise má právo navrhnout výboru JK svolat členskou schůziVII. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení1)Volba všech orgánů JK se provádí hlasováním, o jehož způsobu rozhoduje volící

orgán, který volbu provádí a schvaluje volební řád.

2)Volební období je zpravidla 2-leté, pokud volící orgán nerozhodne jinak, nemůže však být delší než 4 roky.

3) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů těchto členů.

4) Vyšší počet členů orgánu určuje před konáním volby volící orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvoleného orgánu.

5) Vyžádá-li si to mimořádná situace, může být orgán doplněn kooptací maximálně do výše jedné třetiny původních členů a to pouze do doby konání členské schůze JK.

6) Členové orgánu, kteří ztratili důvěru členů nebo se provinili a porušili závažným způsobem stanovy JK a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být odvoláni na návrh orgánu, jehož jsou členy. Právo odvolat člena orgánu má vždy jen

členská schůze JK.

7) Zvolené orgány podávají zprávy o své činnosti na členské schůzi JK.

8)Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou,

z přítomné nadpoloviční většiny členů orgánu. V případě usnesení o zániku JK a vypořádání jeho majetku, je nutný souhlas tří pětin členů starších 18 let na členské schůzi JK.

9) Hlasuje-li se o přijetí usnesení, či návrhu ve výboru JK, pak předseda výboru má právo hlasovat jako poslední.

10) Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu a naopak,

ledaže po takové volbě rezignuje z jedné z neslučitelných funkcí.

11) Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu. Tyto zápisy se uchovávají po dobu pěti let.

12) V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu, musí orgán rozhodnout, kdo bude po dobu nepřítomnosti předsedu zastupovat.VIII. Právní postavení a majetek JK1) JK je samostatným občanským sdružením s právní subjektivitou, JK může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.

2) Jménem JK jedná výbor a to zpravidla prostřednictvím předsedy JK nebo tajemníka,

či dalších členů výboru JK.

3) Je-li pro právní úkon předepsána právním řádem ČR písemná forma (smlouvy všeho

druhu, ap.), pak její platnost vyžaduje nejméně dvou podpisů výboru JK, z nichž jeden je zpravidla předseda nebo tajemník.

4) Přijímání do pracovního poměru, včetně odměňování pracovníků a funkcionářů,

schvaluje zásadně výbor JK, který se řídí ustanoveními Zákoníku práce.

5) Majetek JK tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

Zdrojem majetku jsou:

a) zápisné a členské příspěvky, klubové příspěvky a poplatky členů JK

b) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně – výchovné činnosti

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d) příspěvky – dotace ČJF o.s., k zajištění mistrovských soutěží

e) příspěvky – dotace sportovních organizací, města, regionu, kraje, na údržbu TVZ

f) příspěvky a podpora jiných organizací a jednotlivců

g) dary

h) jiné příjmy

6) Hospodaření JK:

k zabezpečení pravidelných pokladních operací a hotovostního platebního styku, je výbor JK oprávněn zřídit pouze jedno platební místo – pokladnu JK a jeden běžný účet u peněžního ústavu v ČR.

7) Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmů svých

členů, uzavírá výbor JK pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.IX. Ustanovení přechodná a závěrečná1)JK vznikl jako právnická osoba ,na základě schválení stanov na členské schůzi JK, dne 15.1. 1991, písemného souhlasu TJ Stará Role, kde byl začleněn jako Jezdecký oddíl TJ Stará Role u MV ČR pod číslem VSC / 1-9659/92-R

2) Tato změna stanov byla schválena na ČS 7.11.2009 a vzata na vědomí u MV ČR, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb..

3) V rámci JK pro účely evidence členství každého člena platí zásady vydané v rámci sportovních organizací – ČSTV a ČJF o.s., včetně používání osobních dat.

4) Členové JK, mající speciální oprávnění, jako např. trenéři, cvičitelé, rozhodčí, stavitelé parkurů i profesionální sportovci, se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do Asociací, či jiných sdružení a to bez vlivu na jejich členství v JK.

5) Člen JK – aktivní sportovec, který jednostranně zruší členství, aby nastoupil zahraniční angažmá, byť se souhlasem kterékoliv jiné organizace, je povinen uhradit JK veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci JK. Výbor JK je oprávněn od tohoto vyrovnání ustoupit, pokud se takový člen jinou vhodnou formou se svými závazky vůči JK vypořádal.

6) O přihlášení se do ČSTV – Sportovní unie ap. rozhoduje výbor JK, který do jeho orgánů vysílá své zástupce, pokud je to nutné nebo žádoucí.. S orgány ČSTV spolupracuje výbor JK především formou jednání a předkládání svých rozpočtů a výsledků hospodaření, statistických hlášení o počtu členské základny a to za účelem projednání různých forem pomoci, včetně poskytování příspěvků a dotací k zajištění činnosti a na údržbu tělovýchovného zařízení.

7) Výbor JK dále spolupracuje s Asociací tělovýchovných jednot, v rámci ČR a s ČJF o.s., kam dle požadavků vysílá své zástupce. Na základě své přihlášky získává svoje zastoupení a oprávnění podílet se na jejich činnosti.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one